Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Rejestracja spółki i zmian w KRS online – część 2

Avatar
Rejestracja spółki online KRS

Jak zapewne już wiesz, drogi przedsiębiorco, od 1 lipca 2021 r. nie ma możliwości zarejestrowania spółki w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), a także dokonania zmiany wpisu bądź wykreślenia w tradycyjnej papierowej formie. Aktualnie wszystkich tych czynności dokonasz wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem jednego z dwóch portali internetowych: S24 lub PRS. Dlatego też w poprzednim wpisie skupiliśmy się przede wszystkim na rejestracji spółki w KRS online. Krok po kroku zaprezentowaliśmy jak poprawnie wypełnić wniosek o wpis, wskazaliśmy jakich dokumentów będziesz potrzebować, a także ile wyniesie koszt rejestracji.  Dziś przedstawimy Ci jak wygląda już sama procedura postępowania przed sądem rejestrowym, o czym trzeba pamiętać, a czego unikać, żeby przebiegła ona szybko i sprawnie. Dowiesz się ponadto jak należy postąpić w przypadku zmiany danych podlegających obowiązkowemu ujawnieniu w KRS, a także jakie mogą być negatywne konsekwencje zaniechania w tym zakresie.

terminy zmian w KRS online - spółki zakładanie
Temat ten poruszaliśmy również w trakcie jednego z odcinków naszego podcastu „Legalne Spotkania”.
Zapraszamy do obejrzenia odcinka i subskrybowania naszego kanału.

 

 

Postępowanie przed sądem rejestrowym – co warto o nim wiedzieć?

Kiedy Twój wniosek (o rejestrację spółki/zmianę wpisu/wykreślenie) zostanie już elektronicznie przesłany do sądu, w pierwszej kolejności sąd sprawdzi, czy wniesiono go wraz z należytą opłatą sądową. Musisz bowiem pamiętać, że wniosek złożony online, ale nieopłacony, nie wywołuje żadnych skutków (o czym sąd ma obowiązek pouczyć). W takim przypadku przewodniczący zawiadomi Ciebie, jako składającego wniosek o bezskuteczności tej czynności.

Następnie, mimo że wydaje się to być oczywiste, to warto podkreślić, że wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (np. na urzędowym formularzu – czyli w wersji papierowej) i nieopłacony podlega zwrotowi bez wzywania do uzupełnienia braków. Przed przesłaniem wniosku do sądu, upewnij się więc dwukrotnie, czy spełnia on wskazane wymogi formalne.

Jeżeli natomiast Twój wniosek zostanie poprawnie złożony za pośrednictwem portalu internetowego (PRS lub S24) i należycie opłacony, w następnej kolejności sąd sprawdzi czy podane w nim dane identyfikacyjne podmiotu wnioskującego (PESEL, NIP, REGON) są prawdziwe. W pozostałym zakresie może zweryfikować też inne dane, jeżeli poweźmie wątpliwość co do ich zgodności z rzeczywistością. Ponadto sąd ma obowiązek zbadać czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem treści i formy z przepisami prawa. Pamiętaj więc, aby przed podpisaniem, opłaceniem i wysłaniem wniosku sprawdzić prawidłowość jego wypełnienia. Nieprawidłowo wypełniony wniosek także podlega zwrotowi bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z tego powodu nie jest możliwe nadanie mu prawidłowego biegu.

 

Sąd zwrócił mój wniosek z powodu braków formalnych – co robić?

W przypadku zwrócenia wniosku w wyżej wskazanych sytuacjach, możesz złożyć go ponownie w terminie 7 dni od dnia, w którym doręczono Ci zarządzenia o zwrocie. Jeżeli tak złożony wniosek nie będzie zawierał braków, wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia. Musisz mieć jednak świadomość, że skutek ten nie nastąpi w razie kolejnego zwrotu wniosku, z tego samego powodu. Nie ma natomiast przeszkód, żeby skorzystać z tego przywileju, kiedy co prawda, wniosek został zwrócony po raz wtóry, ale zwrot było spowodowany brakami wcześniej niewskazanymi.

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim wpisie z cyklu „Rejestracja spółki i zmian w KRS online”, rozpoznanie przez sąd wniosku o wpis powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty jego wpływu. Wyjątkiem będzie tutaj spółka, której umowa została zawarta w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem portalu S24. W tym przypadku wniosek winien zostać rozpatrzony w ciągu jednego dnia.

Jeżeli we wskazanym terminie Twój wniosek zostanie rozpoznany pozytywnie, sąd wyda stosowne postanowienie (o rejestracji spółki/ zmianie wpisu/ wykreśleniu), które będzie stanowiło podstawę wpisu w KRS. Od strony technicznej sam wpis nastąpi zaś z chwilą zamieszczenia w rejestrze danych zawartych w postanowieniu sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. O dokonaniu wpisu zostaniesz powiadomiony elektronicznie, po zalogowaniu się na swoje konto odpowiednio w portalu S24 lub PRS (w zależności przez który z nich został złożony wniosek).

 

Ogłoszenie w MSiG i domniemanie prawdziwości wpisu

Po dokonaniu wpisu w KRS podlega on następnie obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Od tego momentu nikt nie może już zasłaniać się nieznajomością ogłoszonego wpisu, z jednym wyjątkiem. Mianowicie, w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od ogłoszenia w MSiG, podmiot wpisany do KRS nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu. W przypadku zaś, kiedy na podstawie ustawy, nie ma obowiązku ogłoszenia wpisu w MSiG, nikt nie może zasłaniać się jego nieznajomością już od chwili zamieszczenia go w rejestrze, chyba że wykaże, iż mimo zachowania należytej staranności nie mógł wiedzieć o wpisie.

Kolejną konsekwencją zamieszczenia wpisu w KRS jest także obowiązywanie domniemania prawdziwości danych ujawnionych w rejestrze. W praktyce oznacza to, że w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacją wpisaną do rejestru, nie będziesz mógł skutecznie powołać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze na nieprawdziwość ujawnionych danych, jeżeli nie wystąpiłeś niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie niewłaściwego wpisu.

 

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

Ujawnieniu w rejestrze podlegają m.in. zmiany takich danych jak:

  • firma spółki;
  • adres i siedziba;
  • oznaczenie formy prawnej;
  • wspólnicy i dane wspólników;
  • zmiany w składzie organów spółki kapitałowej;
  • zmiana przedmiotu działalności (PKD);
  • zmiana umowy spółki;
  • zmiana wysokości kapitału zakładowego;
  • w przypadku gdy spółka je posiada – adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej.

 

Terminy zmian w KRS

Wniosek o wpis zmiany do KRS powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Pamiętaj więc, aby nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę! Jeśli bowiem spóźnisz się ze zgłoszeniem zmiany do KRS, twoi kontrahenci będą mogli powołać się na domniemanie prawdziwości wpisu w rejestrze. Co więcej, narazisz się także na odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku niezgłoszenia w terminie zmiany danych do KRS. Sąd będzie mógł ponadto wszcząć tzw. „postępowanie przymuszające”, polegające na wezwaniu członków zarządu do złożenia w 7 – dniowym terminie niezbędnych dokumentów i wniosku, z możliwością nałożenia grzywny (nawet wielokrotnie), w razie niezastosowania się do wezwania. Tak więc, choć obowiązek zgłaszania zmian do KRS może wydać Ci się uciążliwy, nie możesz zapomnieć, że leży on w Twoim najlepszym interesie! W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę wpisu lub wykreślenie (kiedy było to obowiązkowe), nie będziesz mógł w konsekwencji powołać się wobec osób trzecich na dane, które nie zostały wpisane do KRS lub nie uległy wykreśleniu.

 

 

Mamy nadzieję, że nasze wpisy z cyklu: „Rejestracja spółki i zmian w KRS online” rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą Ci szybko i sprawnie przejść przez postępowanie rejestrowe.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu przez stronę Kancelarii Prawnej i na e-mail [email protected].