Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Maciej Stawowy
wierzytelność wniosek

W poprzednich wpisach przybliżaliśmy tematykę tego, jak wygląda kwestia ogłoszenia upadłości konsumenckiej z perspektywy dłużnika.
Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wierzyciel może dochodzić zapłaty w postępowaniu upadłościowym.

Jeżeli wobec twojego dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką jako wierzyciel możesz dochodzić odzyskania swoich należności.
Poniżej wyjaśnimy, w jaki sposób zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

 

Czym jest zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności jest sposobem na dochodzenie swoich należności i polega na zgłoszeniu swojego udziału w postępowaniu upadłościowym, które toczy się wobec dłużnika.

Krok po kroku – jak zgłosić wierzytelność?

Dotychczas zgłoszenia wierzytelności dokonywało się pisemnie na formularzu w dwóch egzemplarzach. Obecnie, w związku z faktem, że postępowanie upadłościowe zostało przeniesione do Internetu, wierzytelność należy zgłosić za pośrednictwem platformy Krajowy Rejestr Zadłużonych właściwemu syndykowi przypisanemu do postępowania. Zmiana ta obowiązuje postępowaniach, które zostały otwarte po 1 grudnia 2021 r. Aktualnie więc syndyk, z pewnymi wyjątkami, uwzględni zgłoszenie wierzytelności dokonane jedynie w formie elektronicznej.

 

Jeżeli jesteś wierzycielem i chcesz dokonać zgłoszenia wierzytelności, w pierwszej kolejności musisz założyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych i zalogować się do systemu.

 • Zgłoszenia dokonuje się po kliknięciu opcji Nowy wniosek
 • wybierając wzór pisma o numerze 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”.
 • Po wybraniu odpowiedniego wzoru w pierwszej kolejności trzeba wpisać sygnaturę akt sprawy, a następnie wprowadzić swoje dane jako wierzyciela.
 • Dane, które musisz uzupełnić to między innymi imię, nazwisko, PESEL i miejsce zamieszkania, natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą – firmę, pod którą działasz, siedzibę, adres oraz NIP.
 • W dalszej części zgłoszenia należy określić swoją wierzytelność.
  Pamiętaj, żeby dokładnie wskazać wysokość wierzytelności wraz z należnymi odsetkami, wpisać dokładną kwotę oraz termin jej płatności.
 • Do zgłoszenia trzeba załączyć odpowiednie dowody stwierdzające istnienie wierzytelności, np. niezapłacone faktury VAT, nakazy zapłaty czy umowy. Musisz również wskazać:
  – do jakiej kategorii wierzytelność jest zaliczana;
  – czy ma charakter pieniężny;
  – stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne lub przed sądem polubownym;
  – czy wierzytelność jest zabezpieczona i w jaki sposób (np. zastawem, zastawem rejestrowym czy hipoteką).
 • Pamiętaj również o załączeniu numeru rachunku bankowego wierzyciela, na który będą wypłacane wierzytelności po ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym.

 

Po uzupełnieniu wszystkich informacji i zamieszczeniu załączników, ostatnim krokiem jest podpisanie zgłoszenia wierzytelności za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Gotowy i  podpisany wniosek jest gotowy do wysyłki w systemie KRZ.

 

Zgłoszenie wierzytelności można wysłać samodzielnie, jednak możliwe jest również dokonanie zgłoszenia jako pełnomocnik, kurator czy inny przedstawiciel ustawowy.

W razie wątpliwości z wypełnianiem formularza zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. radcy prawnego, który w Twoim imieniu zgłosi wierzytelność.

 

 

Termin zgłoszenia wierzytelności:

Jeżeli chcesz uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym i zgłosić swoją wierzytelność, powinieneś tego dokonać w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Warto zaznaczyć, że zgłoszenie wierzytelności w terminie jest wolne od opłat.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie w postępowaniu upadłościowym:

Jeżeli nie zdążyłeś zgłosić swojej wierzytelności w odpowiednim czasie, nie oznacza to, że zostałeś pozbawiony takiej możliwości. Złożenie wniosku po terminie będzie się jednak wiązało z poniesieniem dodatkowej opłaty, nawet jeżeli spóźnienie nastąpiło nie z twojej winy i na przykład nie wiedziałeś o ogłoszeniu upadłości Twojego dłużnika. Opłata za zgłoszenie wierzytelności po terminie w 2023 roku, tj. zryczałtowane koszty postępowania, które stanowią równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obecnie  w maju 2023 opłata po terminie wynosi 1010,49 złotych.

 

Podsumowanie:

Jeżeli więc chcesz odzyskać należności, które przysługują ci względem dłużnika, który ogłosił upadłość konsumencką, musisz podjąć odpowiednie działania i dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności.

 

Mamy świadomość, że zgłaszanie wierzytelności w systemie KRZ może rodzić wiele wątpliwości.
Jeśli nie wiesz, w jaki sposób wypełnić wniosek i chcesz tego dokonać w sposób prawidłowy, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług profesjonalnego pełnomocnika.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu →