Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Tag: KRS

 

KRS to skrót od „Krajowy Rejestr Sądowy”. Jest to centralna baza danych, w której rejestrowane są informacje o przedsiębiorcach oraz innych podmiotach gospodarczych, które podlegają wpisowi do rejestru.

KRS jest prowadzony przez sądy rejonowe i obejmuje swoim zakresem m.in. rejestrację spółek, zmiany w spółkach, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni czy przedstawicielstw zagranicznych firm. W rejestrze tym znajdują się dane o podmiotach takie jak nazwa, forma prawna, siedziba, organy zarządzające, kapitał zakładowy, przedmiot działalności oraz dane kontaktowe.

KRS ma na celu zapewnienie przejrzystości i rzetelności w obrocie prawnym, a także ułatwienie dostępu do informacji o podmiotach gospodarczych dla potencjalnych partnerów biznesowych, inwestorów, wierzycieli czy klientów. Wszelkie zmiany w danych wpisanych do KRS, takie jak zmiana nazwy, siedziby czy organów zarządzających, muszą być zgłaszane do sądu rejestrowego i dokonane w formie wpisu do rejestru.

 

Tematy związane z KRS-em: