Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Wniosek o ogłoszenie upadłości przez Internet – aktualizacja 2023

Maciej Stawowy
wniosek o upadłość 2022 nowy

Wpis zaktualizowany w lutym 2023

Zmiana przepisów od 1 grudnia 2021 r.

1 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów postępowania upadłościowego w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Zmiany mają charakter rewolucyjny. Postępowania upadłościowe rozpoznawane po 1 grudnia 2021 r. prowadzone są w formie elektronicznej.

 

  • Jak zmiany te wpływają na obowiązki samych upadłych (dłużników), jak również wierzycieli czy syndyka?

W poniższym wpisie przybliżymy najważniejsze obowiązki wynikające z nowelizacji przepisów.

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych a wniosek o ogłoszenie upadłości

 

Ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadzone zostały zmiany powodujące konieczność wnoszenia pism w postępowaniu upadłościowym za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. w postaci elektronicznej.

Również sam wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony za pomocą sieci teleinformatycznej. Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony inaczej niż za pomocą systemu teleinformatycznego nie wywoła skutku prawnego, tj. nie zostanie przez sąd rozpoznany i nie zostanie ogłoszona upadłość dłużnika, chyba że złoży go dłużnik w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (w tzw. postępowaniu konsumenckim).

Ponadto, załączniki do wniosku, które są wymagane przepisami prawa upadłościowego, również wnoszone są za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości elektronicznie?

 

Formularz: Wniosek o ogłoszenie upadłości od 1 grudnia 2021 r. należy zatem co do zasady składać za pomocą formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Sam system teleinformatyczny działa w ramach Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Wnioskodawca utworzyć musi konto w systemie, gdzie następnie należy się zalogować, wypełnić wniosek i dodać załączniki. Sam wniosek, jak i załączniki do wniosku wymagają złożenia podpisu elektronicznego. Jeżeli do wniosku załączone zostaną elektroniczne kopie dokumentów, wówczas wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do sądu dokumenty te w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 3 dni od dnia złożenia pisma elektronicznie.

Wniosek, jak również pozostałe dokumenty i pisma w systemie można podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego EPUAP lub podpisu elektronicznego wygenerowanego przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych.

 

Czy wszystkie pisma w postępowaniu upadłościowym należy składać elektronicznie?

Nie wszystkie pisma w postępowaniu upadłościowym należy składać elektronicznie. Ustawa przewiduje wyjątki od powyższej zasady, a dotyczą one wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem m.in. roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego , należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

Podmioty te w dalszym ciągu uprawnione są do składania pism w postępowaniu w formie tradycyjnej – pisemnej.

Ponadto wyjątek tyczy się dłużników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. konsumentów.

 

Elektronizacja doręczeń i elektroniczne akta

Poza zmianą polegającą na obowiązku składania pism za pomocą systemu teleinformatycznego, również pisma tworzone przez sąd czy syndyka doręczane są w toku postępowania za pomocą systemu teleinformatycznego.

Zmiana ta jest o tyle doniosła, że konieczne jest monitorowanie na bieżąco poczty elektronicznej, celem weryfikacji, czy nie doszło do doręczenia jakiegokolwiek pisma w sprawie. Co bowiem istotne, wraz z momentem wgrania pisma do systemu teleinformatycznego pismo uważane jest za doręczone, a co za tym idzie, od tej chwili biegnie termin do ustosunkowania się do jego treści.

W ramach Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzone są akta postępowania w formie elektronicznej. Krajowy Rejestr Zadłużonych jest rejestrem jawnym i każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pomocą sieci Internet.

Dotychczas obwieszczenia dokonywane były za pomocą Monitora Sądowego i Gospodarczego, do którego w rzeczywistości dostęp był utrudniony dla przeciętnego użytkownika.

 

Ocena zmian w postępowaniu upadłościowym

 Zmiany, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r. należy ocenić co do zasady pozytywnie. Sama elektronizacja postępowań jest rozwiązaniem pożądanym, które skutkować powinno w niedalekiej przyszłości przyspieszeniem rozpoznawania postępowań, jak również upowszechnieniem informacji o postępowaniach upadłościowych.

 

 

Zapraszamy na naszą stronę Kancelarii Prawnej wskp.pl i do kontaktu e-mail na [email protected].