Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek Pracodawców część 2

Avatar
ppk informacje plany pracownicze cz2

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy drugą część informacji o pracowniczych planach kapitałowych, czyli nowej formie powszechnego gromadzenia kapitału i tego jakie obowiązki rodzi to u pracodawców. W tej części analizujemy ustawową definicję osób zatrudnionych, tego jakie instytucje mogą prowadzić PPK, spojrzymy na wysokość stawek, jakie co miesiąc na PPK przekazywać będą pracodawcy i pracownicy, a na to co dokłada od siebie Skarb Państwa oraz zwrócimy uwagę na możliwą kontrowersję ze stosowaniem do PPK przepisów rozporządzenia RODO.

 1. Osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK

Jak wynika z poprzedniego wpisu w zakresie pracowniczych planów kapitałowych termin zawarcia umów PPK jest ściśle powiązany z ilością zatrudnianych przez pracodawcę osób. Aby przygotować się do wdrożenia PPK pracodawca musi więc ustalić stan zatrudnienia we własnej firmie. Należy przy tym pamiętać, iż ustawa o pracowniczych planach kapitałowych sama wprowadza zakres osób, które należy uznawać za zatrudnione u danego pracodawcy. Przez osoby zatrudnione zgodnie z tym aktem prawnym rozumie się:

 1. pracowników w myśl ustawy Kodeks pracy z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz pracowników młodocianych w myśl ustawy Kodeks pracy,
 2. osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Kodeks pracy,
 3. członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w ustawie Prawo spółdzielcze,
 4. osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 5. członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
 6. osoby wskazanie w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Dodatkowo, osoby te musza podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym  z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 1. Instytucje prowadzące PPK

Do prowadzenia PPK uprawnione są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne, a także zakłady ubezpieczeń na życie.
Aby móc oferować prowadzenie PPK instytucja musi spełnić określone wymagania, do których należą:

 • posiadanie 3-letniego doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami,
 • posiadanie kapitału własnego w wysokości co najmniej 25 milionów złotych,
 • utworzyć odpowiednią liczbę funduszy tzw. zdefiniowanej daty, które będą spełniać warunki opisane w ustawie,
 • wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Nadzór nad instytucjami prowadzącymi PPK sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Na ten moment w ewidencji PPK wpisane jest 20 podmiotów, a dokładną ich listę można znaleźć na oficjalnym portalu pracowniczych planów kapitałowych pod linkiem https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

 1. Stawki przekazywane na PPK

Jak już wspomniano w poprzednim wpisie środki zbierane na PPK pochodzą z trzech źródeł: Od pracodawcy, samej osoby zatrudnionej oraz Skarbu Państwa.
Podstawowa wpłata dokonywana przez pracodawcę na PPK wynosi 1,5 % wynagrodzenia. Pracodawca może również zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dodatkową wpłatę w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Wpłaty dokonywane na PPK stanowią koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu rzeczywisty koszt wpłat będzie niższy.
Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK, a więc osobę zatrudnioną wynoszą 2% wynagrodzenia, mogą jednak zostać zmniejszone do 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak pracodawca, zatrudniony również może zadeklarować wpłatę dodatkową, tym razem w wysokości 2% wynagrodzenia.
Obowiązek wyliczenia dokładnej wysokości obu rodzajów wpłat i ich dokonania będzie spoczywał na pracodawcy.
Skarb Państwa również w pewnym stopniu bierze udział w finansowaniu PPK. Dokonuje jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł oraz dopłaty rocznej w wysokości 240 zł. Wpłata powitalna przysługuje uczestnikowi, jeżeli jest uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 miesiące kalendarzowe i w okresie uczestnictwa w PPK dokonano wpłat za co najmniej 3 miesiące. Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, co do zasady, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

 1. Kontrowersje związane z RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim newsletterze stanął na stanowisku, iż ustawa o PPK nie wymaga od pracodawców zbierania danych w postaci adresów mailowych i numerów telefonów osób zatrudnionych. Dane te są natomiast wymagane przez instytucje finansowe, które ze względu na olbrzymie koszty jakie wiązałyby się z kontaktem z osobami uczestniczącymi w PPK za pomocą poczty, wolą kontaktować się z uczestnikami w tańszy sposób. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w newsletterze UODO nie jest to jednak wymagane przez ustawę. Przy uznaniu tych danych za niewymagane przepisami aktualizuje się po stronie pracodawców wymóg uzyskania dodatkowych zgód od pracowników, co może się okazać wymagające finansowo, jak również trudne do uzyskania w sytuacji, gdy największe firmy są w myśl harmonogramu zobowiązane przystąpić do PPK w przeciągu zaledwie miesiąca.
Na skutek protestów zainteresowanych podmiotów UODO obiecał uwzględnienie poglądów przedsiębiorców i wydanie wiążącego stanowiska w sprawie. Należy zatem oczekiwać stanowiska UODO z niecierpliwością i gotowością do podjęcia szybkich działań tak, aby przystąpić do programu terminowo i nie naruszając przepisów RODO i dzięki temu uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności z tych tytułów.

 
W przypadku niejasności dotyczących pracowniczych planów kapitałowych lub chęci skonsultowania się w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z PPK zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected]