Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Krok po kroku: jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Maciej Stawowy
krok po kroku wniosek o upadłość konsumencką

W artykule odpowiadamy na pytania dotyczące procesu wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, takie jak:

  • kto może złożyć wniosek o upadłość i kiedy?
  • jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie przeprowadzić proces upadłości?
  • co trzeba zrobić, by złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
  • jakie dokumenty należy przedstawić, aby uzyskać ogłoszenie upadłości?

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 Upadłość konsumencka to postępowanie, które toczy się względem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli aktualnie prowadzisz działalność gospodarczą (masz firmę) nie możesz złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jak dobrze wiemy wiele osób prowadzących swoje firmy to drobni przedsiębiorcy, którzy nie są obeznani w przepisach i nie korzystają z pomocy prawnej na co dzień. Przepisy prawa upadłościowego dają możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej również byłym przedsiębiorcom. Zatem po zamknięciu działalności gospodarczej można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako konsument.

 

Kiedy w ogóle taki wniosek o upadłość można złożyć?

Odpowiedź na powyższe jest bardzo prosta i stanowi najważniejszą przesłankę do ogłoszenia upadłości, tj. w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest niewypłacalna. Niewypłacalność oznacza brak możliwości regulowania swoich wymagalnych zobowiązań.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jego elementy

Najważniejszymi elementami wniosku o ogłoszenie upadłości są:

  • Dane dłużnika – imię, nazwisko, PESEL;
  • NIP – jeżeli dłużnik posiada;
  • Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

Wniosek należy opłacić. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 złotych.

 

Gdzie złożyć wniosek i jak?

Wniosek należy złożyć do sądu upadłościowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Wydziały upadłościowe lub sekcje do spraw upadłościowych zostały utworzone w kilku sądach w Polsce. Sądy w małych miejscowościach nie rozpoznają spraw upadłościowych. Dla przykładu, mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej składa wniosek do Sądu Rejonowego w Tarnowie Wydziału Gospodarczego sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być co do zasady złożony elektronicznie za pomocą systemu elektronicznego KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych.
  • W przypadku jednak, gdy wniosek składa dłużnik w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosek może być złożony w formie tradycyjnej – papierowej.

 

Co dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie i wysokość długów, tj. np. umowy pożyczki, umowy kredytu, wyroki i nakazy zapłaty, dokumenty otrzymane od komornika.

Ponadto, warto dołączyć dokumenty potwierdzające stan zdrowia, jak również rachunki, umowę najmu itp. – tj. dokumenty potwierdzające sytuację osobistą dłużnika oraz koszty życia.

 

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć osobiście w sądzie lub wysłać pocztą. Wniosek taki może zostać również złożony przez profesjonalnego pełnomocnika, np. radcę prawnego.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został złożony do sądu. Co dalej?

 Jeżeli wniosek został złożony w sposób prawidłowy i nie zawiera braków formalnych, trafi on do rozpatrzenia przez Sąd.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, np. nie został podany numer PESEL, czy też nie został on opłacony, sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych, wyznaczając jednocześnie termin na ich uzupełnienie. Prawidłowo złożony wniosek zostanie rozpoznany przez sąd.

 

Czy zostanie wyznaczona rozprawa? Czy będę musiał stawić się w sądzie?

Niekoniecznie. Sąd może rozpoznać wniosek na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym. Jest to zależnie od decyzji sędziego i konkretnej sprawy. Statystyki pokazują, że większość spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozpoznawana poza rozprawą – na posiedzeniu niejawnym.

Jeżeli zostanie wyznaczona rozprawa, wówczas dłużnik zostanie na nią wezwany i na rozprawie dowie się czy została ogłoszona upadłość oraz kto został wyznaczony na syndyka w sprawie.

Jeżeli upadłość ogłoszona zostanie na posiedzeniu niejawnym, wówczas dłużnik zostanie pisemnie powiadomiony o ogłoszeniu upadłości oraz o tym, kto został wyznaczony na syndyka w sprawie.

 

 


 

We wszelkich sprawach związanych z postępowaniem upadłościowym, w tym w sprawach związanych z pomocą i przygotowywaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również reprezentacją przed sądem i syndykami, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią WSKP.