Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Umowa o roboty budowlane – zagadnienia praktyczne – część 1

Avatar
Umowa o roboty budowalne - przepisy prawne

Umowa o roboty budowlane – zagadnienia praktyczne” to seria wpisów, w której oprócz omówienia najistotniejszych zagadnień w teorii chcemy podzielić się z Tobą praktycznymi rozwiązaniami prawnymi, które na co dzień skutecznie zabezpieczają interesy naszych klientów. Do lektury tego i kolejnych wpisów z serii zapraszamy nie tylko inwestorów i wykonawców, ale wszystkich, którzy poszukują rzetelnej dawki wiedzy połączonej z prostymi odpowiedziami na skomplikowane pytania.

Z pierwszego wpisu dowiesz się:

 

  1. Umowa o roboty budowlane – czym jest?

Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, co oznacza, że ze została uregulowana wprost w treści ustawy – w tym przypadku w art.  647-658 Kodeksu Cywilnego. Z samej definicji umowy o roboty budowlane możemy dowiedzieć się już całkiem sporo o jej istocie, stronach i ich podstawowych obowiązkach:

Roboty budowlane przepis kodeks cywilny i umowa

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na przedmiot umowy o roboty budowlane. Słusznie panuje przekonanie, że przedmiotem umowy o roboty budowlane są najczęściej inwestycje na dużą skalę  i szeroko zakrojone modernizacje różnego rodzaju obiektów. Umowa o roboty budowlane jako umowa rezultatu może być nakierowana także na wszelkiego rodzaju remonty, naprawy, a nawet rozbiórki budynków lub budowli, na co pozwala odpowiednie stosowanie przepisów, o których mowa w art. 658 KC. Celem umowy jest wzniesienie określonego w projekcie obiektu. Pojęcie „obiektu” użyte w definicji ustawowej oznacza po prostu rezultat wykonanych prac, stanowiący jakąś spójną całość. I tak przedmiotem świadczenia w umowie o roboty budowlane może być wzniesienie biurowca w centrum miasta jak i zamontowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Roboty w oparciu o omawianą umowę nie muszą bowiem prowadzić zawsze do powstania całkiem nowej rzeczy, a mogą polegać jedynie na dokonaniu istotnych zmian w już istniejącym kompleksie budowalnym.

O prawidłowym wykonaniu umowy o roboty budowlane możemy mówić wtedy, gdy obiekt jest zgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Istotnym zatem składnikiem umowy o roboty budowlane jest dostarczenie projektu. Inwestor każdorazowo odpowiada za to, by efekt zleconych czynności został precyzyjnie określony. Warto wspomnieć, że realizacja co do zasady  podlega przepisom ustawy Prawo budowlane ponieważ dopiero spełnienie określonych w niej warunków i uzyskanie stosownych zezwoleń pozwoli stronom umowy spełnić świadczenia z niej wynikające oraz dotrzymać standardów wynikających z zastosowania wiedzy technicznej. Jeśli masz wątpliwości czy podpisywana przez Ciebie umowa  o roboty budowlane nie powinna raczej być zastąpiona mniej skomplikowaną umową o dzieło, zastanów się czy rozmiar i zakres planowanych robót jest wystarczająco złożony i znaczący. Niewielkie i proste prace stanowią bowiem w dalszym ciągu przedmiot umowy o dzieło.
 

  1. Strony umowy o roboty budowlane

Stronami umowy o roboty budowlane są inwestor i wykonawca. Inwestorem może być dowolny podmiot, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamawia wykonanie określonych prac w umówionym terminie. Wykonawcą może być zarówno podmiot, który samodzielnie podejmuje się wykonania robót – generalny wykonawca, jak i podmiot korzystający w tej mierze – jako główny wykonawca – z usług innego wyspecjalizowanego podmiotu – podwykonawcy. Aby wykonawca mógł zawrzeć umowę o roboty budowlane z podwykonawcą musi mieć na to zgodę inwestora. Zgoda udzielona przez inwestora  ma w obliczu całej umowy doniosłe znaczenie, ponieważ powoduje, że odpowiada on solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że podwykonawca będzie mógł domagać się zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia lub jego części bezpośrednio od inwestora. Solidarna odpowiedzialność powstanie jednak tylko wtedy jeżeli wykonawca (podwykonawca) zgłosi w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) inwestorowi szczegółowy przedmiot wykonywanych przez podwykonawcę robót. Inwestorowi po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia w przeciągu 30 dni od doręczenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec wykonywania konkretnych robót przez wybranego podwykonawcę. Brak sprzeciwu wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności oznacza akceptację.

Są sytuacje kiedy dokonanie zgłoszenia nie jest konieczne – dotyczy to szczególnych okoliczności kiedy umowa inwestora i wykonawcy w sposób szczegółowy reguluje przedmiot i podmiot podwykonawstwa. Szczegółowe uregulowanie to nie jedyny wymóg jaki stawia w tym przypadku ustawodawca umowa między inwestorem a wykonawcą, jeżeli nie została zawarta na piśmie jest nieważna!

Na marginesie warto dodać, że umowy generalnego wykonawcy z podwykonawcami przeważnie nie mają charakteru umowy o roboty budowlane. W takim przypadku najczęściej zawierane są tradycyjne umowy o dzieło.

 

  1. Forma umowy o roboty budowlane

Dla ważności umowy o roboty budowlane nie jest potrzebna żadna szczególna forma i choć może wydawać się to zaskakujące umowę taką można ważnie zawrzeć choćby ustnie. Zgodnie z art. 648 §1 KC umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.  W komentowanej regulacji mamy więc do czynienia z tzw. rygorem ad probationem. Co to oznacza? Niezachowanie pisemnej formy umowy nie skutkuje jej nieważnością, a jedynie ograniczeniami dowodowymi, wynikającymi z art. 74 KC – nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Warto podkreślić, że w myśl art. 74 §4 KC przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami, którzy szczególnie w przypadku dużych inwestycji pojawiają się często po obu stronach umowy o roboty budowlane. W stosunkach między przedsiębiorcami fakt dokonania czynności prawnej i jej treści może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi, bez żadnych ograniczeń.

 

  1. Umowa o roboty budowalne : obowiązki inwestora, a obowiązki wykonawcy

Najprościej mówiąc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, natomiast inwestor zobowiązuje się do jego odebrania.

W zakresie obowiązków inwestora znajdują się przede wszystkim czynności związane z przygotowaniem robót, w szczególności przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu oraz odebranie obiektu i zapłata umówionego wynagrodzenia. Dokonanie odbioru obiektu jako rezultatu robót budowlanych jest zawsze obowiązkiem inwestora. W świetle art. 647 KC inwestor obowiązany jest dokonać odbioru końcowego, co nie może być uzależnione od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie. Zaofiarowany przez wykonawcę obiekt powinien być oczywiście wykonany zgodnie z treścią zobowiązania, uwzględniając w pierwszej kolejności treść umowy, a nadto inne elementy kształtujące treść czynności prawnej. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że tylko wady istotne tj. takie, które czynią obiekt niezdatnym do umówionego użytku prowadzi do uznania, że zobowiązanie wykonawcy nie zostało wykonane. Pozostałe przypadki dają inwestorowi możliwość  skorzystania jedynie z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji, co należy odnotować w protokole odbioru. Pokwitowanie odbioru przez inwestora po stronie wykonawcy rodzi prawo żądania zapłaty wynagrodzenia.

Obowiązki wykonawcy oprócz tych oczywistych jak wykonanie obiektu zgodnie z umową, sporządzonym projektem oraz normami prawa budowlanego oraz oddanie go do użytku w dużej mierze zależą od ustaleń poczynionych w umowie między stronami. I tak do obowiązków wykonawcy (podwykonawcy) należy często zabezpieczenie terenu budowy, w tym sprzętu i maszyn przekazanych przez inwestora czy delegowanie i zarządzanie pracownikami na terenie budowy. Wykonawca odpowiada także za ewentualne szkody na terenie budowy dlatego szczególną uwagę powinien poświęcić na dokładne sprawdzenie obszaru inwestycji i poprawności przekazanej mu dokumentacji projektowej, a ewentualne nieprawidłowości i przeszkody w prowadzeniu prac niezwłocznie zgłosić inwestorowi.

 


 

⚪ Jeżeli zainteresował Cię temat umowy o roboty budowalne zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych wpisów!

Konsultacje umowy o roboty budowalne z naszą Kancelarią Prawną:
Jeżeli chciałabyś skonsultować postanowienia zawarte w umowie o roboty budowlane, której jesteś stroną, chętnie poznamy Twoje wątpliwości i obawy oraz wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązania. Przekaż nam umowę do weryfikacji korzystając z formularza dostępnego pod linkiem: https://wskp.pl/sklep/weryfikacja-umowy/

Zachęcamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią!