Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Odwołany lub opóźniony lot – jak dostać odszkodowanie?

Avatar

Możesz dochodzić odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Przeczytaj, jak to zrobić

 

Pomimo faktu, iż co do zasady podróżowanie samolotem stanowi najszybszy, a przede wszystkim najbezpieczniejszy środek transportu, dochodzi do niepożądanych sytuacji, które skutkują możliwością dochodzenia odszkodowań od przewoźników. Na szczęście dla pasażerów linii lotniczych, pokrzywdzonych w sytuacjach opóźnienia lub odwołania lotu ustawodawca europejski przewidział zryczałtowane odszkodowanie, o czym mowa poniżej.

 
odszkodowanie za odwołany lot kraków 6455
 

W jakich sytuacjach przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot?

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady reguluje wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Jako akt bezpośrednio stosowany, polski ustawodawca nie musiał (a wręcz nie powinien) regulować tych kwestii osobną ustawą. Tak więc, w oparciu o ww. przepisy rozporządzenia unijnego, w zależności od miejsca docelowego, jak również odległości łączącej miejsce wylotu z miejscem docelowym, pasażerom przysługuje odszkodowanie odpowiednio w wysokości 250, 400 lub 600 EURO. Istotne jest, że przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu. Odszkodowanie może być należne już nawet w sytuacji opóźnienia co najmniej o 2 godziny, w zależności od odległości lotu do ostatecznego celu.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługiwać będzie w sytuacjach, gdy pasażer posiadł potwierdzoną rezerwację na lot oraz stawił się na odprawę nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu. Jak wyżej zostało to wskazane, wysokość odszkodowania zależna jest od: czasu opóźnienia lotu, przyczyn i długości lotu. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07, w którym Trybunał stwierdził że pasażerowie opóźnionych lotów mogą powoływać się na prawo do odszkodowania przewidzianego w art. 7 Rozporządzenia nr 261/2004, jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

Odszkodowanie w przypadku odwołania lotu

W przypadku odwołania lotu, pasażerowie również uprawnieni są do otrzymania odszkodowania, o którym mowa powyżej. W tym przypadku wskazać jednak należy wyłączenia odpowiedzialności przewoźników, które wskazuje wyżej przywoływane Rozporządzenie. Odszkodowanie nie będzie przysługiwać w sytuacji, gdy pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu lub gdy został poinformowany o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do jego miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do jego miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot

 
Pierwszym krokiem, który należy wykonać celem dochodzenia odszkodowania od przewoźnika jest zwrócenie się z oficjalnym wezwaniem do przewoźnika. Każdy przewoźnik wypracował swoją praktykę rozwiązywania spraw zgłoszeń pasażerów związanych z odwołanym lub opóźnionym lotem i w tym zakresie warto już na etapie postępowania na tak wczesnym etapie skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Praktyka pozwala stwierdzić, że istnieje duże prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania już na tym etapie. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, niezbędne jest skierowanie sprawy do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Skierowanie skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowi inicjację oficjalnego postępowania, które w początkowej fazie ma charakter postępowania administracyjnego. W wyjątkowych sytuacjach, gdy również ta droga nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, celem dochodzenia odszkodowania przed sądem powszechnym.
 
Niezależnie od powyższego, zwrócić chcielibyśmy uwagę, iż praktyka dowodzi, że ze względu na specyfikę spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot, gros spraw udaje zakończyć się już na etapie nieformalnych porozumień z przewoźnikiem. W każdym wypadku pamiętać należy oczywiście o sytuacjach wyjątkowych, które uzasadniają odmowę wypłaty odszkodowania. Niemniej jednak analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości pozwala dojść do wniosku, że prawa pasażerów są rzeczywiście chronione i dochodzenie odszkodowań nie stanowi fikcji.

Dochodzenie odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot przez pełnomocnika

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za odwołany lub opóźniony lot, co do zasady, nie wymagają osobistego stawiennictwa przed organem czy sądem. Zazwyczaj, celem skutecznego dochodzenia roszczeń od przewoźnika, wystarczające jest przekazanie dokumentacji, w tym stosownych oświadczeń, rezerwacji lotniczych itp., a następnie powierzenie sprawy do prowadzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi.

 

Celem uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie.