Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Działalność e-commerce – czyli co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego – cz. 1

Avatar

Jeżeli jako  przedsiębiorca zastanawiasz nad stworzeniem sklepu internetowego, musisz wiedzieć, że jego założenie wiąże się z koniecznością uregulowania szeregu kwestii. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się dokładnie aspektowi jakim jest: Regulamin sklepu internetowego.
Regulamin musi zostać sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bez wątpienia regulamin jest istotnym elementem działania sklepu internetowego. Jest to wzorzec umowy, którą klient musi zaakceptować, jeżeli chce coś w sklepie internetowym kupić. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia dokonanie zakupu.
Tworząc taki regulamin, warto sięgnąć przede wszystkim do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz RODO. Regulamin ma na celu określenie zasad zawierania umów między przedsiębiorcą (właścicielem sklepu), a klientem.
regulamin sklepu co powinien zawierać

Obowiązki informacyjne

Regulamin sklepu internetowego musi zawierać dane dotyczące sprzedawcy, umożliwiające jego identyfikację. Podstawowe dane jakie sprzedawca powinien udostępnić, określa między innymi ustawa Prawo przedsiębiorców. Art. 20 niniejszej ustawy nakazuje przedsiębiorcy podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) w zakresie prowadzenia swojej działalności. W przypadku sklepu prowadzonego w formie spółek kapitałowych, dodatkowo numer z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną sprzedawca zobowiązany jest w sposób wyraźny, jednoznaczny na swojej stronie internetowej podać m.in.:

  • adresy elektroniczne;
  • imię, nazwisko;
  • nazwę lub firmę;
  • siedzibę i adres

 

Regulamin sklepu internetowego 2021: najnowsze zmiany dotyczące konsumenta

Nowelizacja Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku zmodyfikowała dotychczasową definicję konsumenta. Do tej pory w regulaminach sklepów internetowych mogliśmy doszukać się jedynie dwóch podmiotów, z którymi można zawrzeć umowę, konsumentów oraz przedsiębiorców. Obecnie do grona konsumentów w określonych sytuacjach będą mogli być zaliczeni również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Dzięki wprowadzonym zmianom, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zawrą umowę w zakresie niezwiązanym z przeważający przedmiotem ich działalności, zyskają dodatkową ochronę przewidzianą dotychczas jedynie dla konsumentów. Zmiany dotyczą między innymi, niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych), rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy. Obecnie przedsiębiorcy, w ramach prowadzonych przez siebie sklepów internetowych muszą dostosować swoje wzorce umów (regulaminy) oraz przewidzieć nowe procedury w zakresie weryfikacji możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z nowych praw. Dlatego tworząc zupełnie nowy regulamin dla sklepu, należy zwrócić szczególną  uwagę na jego aktualność, w kontekście zmieniających się przepisów prawa.
 

Klauzule niedozwolone

Najczęstszym problemem z regulaminów sklepów internetowych jest kopiowanie regulaminów innych sklepów, bez wcześniejszej analizy i konfrontacji z aktualnymi przepisami prawa. Taka praktyka prowadzi do powielania błędów, które mogą wywołać negatywne skutki szczególnie dla przedsiębiorcy, a ponadto może stanowić naruszenie praw autorskich, jeżeli regulamin, który jest kopiowany może być uznany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
Przede wszystkim kopiowane regulaminy sklepów internetowych mogą zawierać klauzule niedozwolone (inaczej zwane klauzulami abuzywnymi). Pamiętaj, aby tworzony przez Ciebie regulamin sklepu w szczególności:

  • nie ograniczał praw konsumenta;
  • nie nakładał dodatkowych obowiązków na konsumenta;
  • nie rozszerzał uprawnień sprzedającego;
  • ani nie wyłączał odpowiedzialności sprzedającego.

 
Jeżeli zastanawiasz się czy klauzula, którą chcesz zastosować w swoim regulaminie jest dozwolona, warto zajrzeć do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Rejestr ten posiada zbiór klauzul abuzywnych, które zostały uznane za niezgodne z prawem na mocy postanowień Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

Odpowiedzialność sprzedawcy za używanie klauzul niedozwolonych

Użycie klauzuli abuzywnej może narazić sprzedawcę na spore koszty związane z postępowaniami prowadzonymi przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy złożony pozew w ramach kontroli abstrakcyjnej to dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy. Stosowanie w regulaminie klauzul niedozwolonych wiąże się z ryzykiem przeprowadzenia  kontroli ze strony UOKiK. W momencie wykrycia i stwierdzenia naruszenia przepisów, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara finansowa, która wynosi 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
 

Klienci zagraniczni

Dzięki obecnej technologii sprzedawca może za pomocą Internetu dotrzeć do najdalszych regionów, zasadniczo najmniejszy biznes może zostać zauważony przez setki potencjalnych klientów z całego świata. Jeżeli chcesz, aby Twoja działalność sięgała np. rynku europejskiego pamiętaj, że regulamin sklepu internetowego musi być czytelny i zrozumiały również dla zagranicznego klienta.
Pamiętaj,  aby nie powielać najczęstszych błędów przedsiębiorców. Najczęstszym błędem sprzedawców internetowych jest tłumaczenie wprost regulaminów przygotowanych dla polskiego klienta. Należy pamiętać, że takie działanie niesie za sobą ryzyko. Źle przygotowany regulamin sklepu internetowego może być nie tylko niezgodny z prawnymi regulacjami zagranicznych państw, ale także nie posiadać żadnej mocy prawnej. W tym przypadku najlepiej skorzystać z usług profesjonalistów, którzy sporządzą regulamin z uwzględnieniem unijnych lub międzynarodowych norm prawnych.
 

Jurysdykcja sądów

Jest rzeczą oczywistą, że systemy prawne państw członkowskich Unii Europejskiej różnią się między sobą. Przede wszystkim należy wskazać różnice w interpretacji pojęć ,,konsument”, ,,umowa sprzedaży”, ,,umowa sprzedaży zawierana z konsumentem”. Aby uchronić się przed komplikacjami związanymi ewentualnym procesem sądowym, europejskie ustawodawstwo przyjmuje akty prawne w postaci rozporządzeń, które to określają swoiste ,,reguły” zawierania umów między stronami.
Umowa jurysdykcyjna nie może być skutecznie zawarta jako postanowienie w regulaminie sklepu internetowego, ponieważ postanowienie takie z góry zakładałoby powstanie sporu, którego nie da się przewidzieć. Bez znaczenia w tym zakresie pozostaje to czy w regulaminie wskazuje się po prostu na właściwość sądów danego państwa członkowskiego, czy też zastrzega się warunek że ich jurysdykcja stanie się aktualna jedynie po powstaniu sporu. W umowie nie można bowiem antycypować sporu, który jeszcze nie zaistniał (tak: dr hab. Konrad Osajda, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) Komentarz, Wyd.1, 2019).


Szerzej kwestię tego, jak zgodnie z prawem stworzyć regulamin sklepu internetowego, założyć sklep internetowy oraz na co zwrócić szczególną uwagę omówimy w naszych kolejnych wpisach!
Śledź naszego bloga i profil na Facebooku, aby nie przegapić naszych kolejnych wpisów!
 

Wpisy powiązane z e-commerce: