Wróblewska - Stawowy

Kancelaria Prawna

Blog

kancelaria prawnicza kraków 876

Zapraszamy na nasz blog prawniczy gdzie dzielimy się z Wami informacjami i poradami prawnymi. Jeśli jest jakiś temat, który chcielibyście abyśmy poruszyli to zachęcamy do kontaktu z nami. Napiszcie nam jakie macie wyzwania prawne, w których możemy Wam pomóc.

Tematy które ostatnio opisuje nasza kancelaria prawna to: zmiana regulaminu wynagradzania, doradztwo prawne Kraków, funkcje znaku towarowego, pozew cywilny, prawnik obsługa firm Kraków, odwołanie do krajowej izby odwoławczej, kapitał zakładowy spółki akcyjnej.

spółki kapitałowe

Zapraszamy do przeczytania kolejnego wpisu z cyklu „START-UP – czyli jak to zrobić zgodnie z prawem”.

W poprzednim tekście [link] poruszyliśmy wstępne zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej. Dzisiaj czas na spółki prawa handlowego.

jak stworzyć start up

Spółki osobowe i kapitałowe - Kodeks Spółek Handlowych

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć Państwu regulacje dotyczące spółek, zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Ustawodawca wyszczególnił poniższe spółki handlowe:

I. spółki osobowe

- spółka jawna

- spółka partnerska

- spółka komandytowa

- spółka komandytowo-akcyjna

II. spółki kapitałowe

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółka akcyjna

Jak sama nazwa sugeruje, spółki kapitałowe skupiają się na powiązaniu kapitałowym, finansowym, czy jak kto woli - inwestycyjnym. Z kolei spółki osobowe skupiają się na osobach - wspólnikach. Rozważając założenie start-upu warto się zastanowić w jakiej formie, z kim i na jakich zasadach planujemy prowadzić firmę w następnych latach, gdyż wybrana forma działalności powinna być dopasowana do profilu naszej działalności niczym garnitur szyty na miarę.

„Nie ma jednego rozwiązania”

Zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe mają swoje plusy i minusy. W spółkach osobowych, jak już zaznaczyliśmy wcześniej, kluczową rolę odgrywają osoby (fizyczne lub prawne) - wspólnik. Istotne w działaniu spółek osobowych jest osobiste zaangażowanie wspólników w działalność spółki, oraz zaufanie między nimi. Stąd też jednym z rozwiązań wśród tzw. „wolnych zawodów” (np. architekci, lekarze, czy księgowi - wymienione zawody w art. 88 Kodeksu Spółek Handlowych) jest jedna ze spółek osobowych - spółka partnerska, która wymaga wykonywania w ramach spółki tylko i wyłącznie owego wolnego zawodu (zakaz np. jakiejkolwiek produkcji, czy innej działalności gospodarczej), w jakim się wyspecjalizowali wspólnicy i jest skupiona na rzeczonych osobach.

Co do zasady, spółki osobowe powstają poprzez zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej będzie to podpisanie statutu), oraz podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnym elementem w przypadku spółek osobowych jest fakt, iż na skutek śmierci jednego ze wspólników, w przypadku braku odmiennych zapisów umownych, dochodzi do zakończenia działalności spółki (w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych sytuacja ta co do zasady jest odmienna, o czym w następnych wpisach). Ponadto, spółki osobowe są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawodawca przyznał zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu gromadzić majątek, kupować nieruchomości, brać kredyty, a więc być pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego.

Spółki kapitałowe

Przechodząc do spółek kapitałowych, jak zostało przedstawione wcześniej, istotą współpracy w tych spółkach jest majątek/kapitał, który pozwala na „uczestnictwo” w spółce. To jest też punkt wyjścia do porównań ze spółkami osobowymi. Spółka kapitałowa ma przede wszystkim zrzeszać inwestorów pragnących zainwestować we wspólnym celu, niekoniecznie będąc specjalistami w danej dziedzinie biznesowej (wystarczy zainwestowany kapitał). Z takiego ujęcia bierze się większość różnic pomiędzy spółkami kapitałowymi a osobowymi. W tej kategorii spółek kapitałowych jesteśmy w stanie wyszczególnić szereg wspólnych cech zarówno spółki akcyjnej jak i tej z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki kapitałowe, w przeciwieństwie do spółek osobowych, posiadają osobowość prawną, którą uzyskają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto, każda spółka kapitałowa oparta jest na posiadaniu określonej sumy kapitału zakładowego, uregulowaniu praw i obowiązków udziałowców, czy też akcjonariuszy w umowie spółki bądź statucie, utworzeniu wyspecjalizowanych organów spółki, przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, które co do zasady oddzielają sferę właścicieli od sfery zarządczej. Utworzenie spółki kapitałowej to już bardziej złożony proces. Na wstępnie należy zacząć od zebrania odpowiedniego majątku w postaci kapitału zakładowego (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to 5 tysięcy złotych, a w przypadku spółki akcyjnej 100 tysięcy złotych), następnie - równie istotny element, to zawarcie umowy spółki i zarejestrowanie jej w odpowiednim rejestrze. Ponadto, porównując do spółek osobowych, w przypadku spółek kapitałowych, śmierć wspólnika nie zakłóca ciągłości działalności spółki i najczęściej umowy spółki, bądź statuty przewidują konkretne rozwiązania w takich sytuacjach.

spółki kapitałowe

 

„Odpowiedzialność majątkowa - czy zawsze wyłączona?”

Jednym z najczęściej poruszanych zagadnień przy zakładaniu start-up -u jest kwestia odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółki kapitałowe to najpopularniejsze rozwiązania z listy Kodeksu Spółek Handlowych stosowane przez polskich przedsiębiorców (ponad 300 tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym - stan na 2016r.) Pytanie z czego to wynika? Jednym z powodów takiego stanu rzeczy z pewnością będzie brak osobistej odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki. Nie jest to jednak (często mylnie) zasada bezwzględna. W przypadku, gdy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poza funkcjami właścicielskimi, pełni również funkcję zarządcze (np. jest prezesem zarządu spółki), to jego odpowiedzialność majątkowa jest poszerzona, ze względu na piastowaną funkcję zarządcza i w przypadku zaniedbań przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, będzie odpowiadał za zobowiązania spółki ze swojego majątku osobistego. Zgodnie z artykułem § 1 k.s.h. jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, wspólnik, jako członek zarządu odpowiada solidarnie wraz z resztą zarządu za jej zobowiązania. Ponadto, Kodeks przewiduje więcej przypadków odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki, o czym w kolejnych wpisach z cyklu.

Co do zasady, w spółkach osobowych, ze względu na jej charakter, ustawodawca przewidział osobistą odpowiedzialność majątkową wspólników. Jest to odpowiedzialność osobista, subsydiarna i pełna poza pewnymi wyjątkami przewidzianymi w spółkach partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Jest to niewątpliwie najbardziej odstraszająca przedsiębiorców perspektywa, która równocześnie tak spopularyzowała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kwestie podatkowe

Największą bolączką przedsiębiorców przy wyborze rozwiązania – w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą – w przypadku spółek kapitałowych jest tzw. „podwójne opodatkowanie”. Spółka kapitałowa jako odrębna osoba prawna musi płacić podatek dochodowy CIT. Jeśli na koniec roku obrotowego, wspólnicy zdecydują się podzielić zyski i wypłacić dywidendę, to każdy z nich będzie musiał również odprowadzić od tego podatek dochodowy od osób fizycznych. Stąd też określenie podwójnego opodatkowania - na etapie samej spółki i potem przez wspólników.
Jeśli chodzi zaś o spółki osobowe, to nie są one podatnikami podatku dochodowego (jedynie spółka komandytowo-akcyjna jest opodatkowana podatkiem CIT). W przypadku zaś braku odmiennej regulacji umownej, każdy ze wspólników ma równe prawo do udziału w zyskach. Każdy wspólnik spółki osobowej też jest podatnikiem podatku dochodowego, w tym więc przypadku spółki osobowe, z punktu widzenia przedsiębiorcy, są mniej obciążone fiskalnie przez państwo.

Podsumowując wstępną analizę spółek prawa handlowego, warto jest rozważyć wszelkie za i przeciw różnych form działalności spółek, dobrze zastanowić się nad najlepszym rozwiązaniem dla naszego biznesu, który sami przecież rozumiemy najlepiej.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia cyklu „START-UP – czyli jak to zrobić zgodnie z prawem”, gdzie w kolejnych tekstach będziemy bardziej szczegółowo przyglądać się poszczególnym rozwiązaniom prawnym przydatnym przedsiębiorcom.

o co chodzi z rodo

Drugi wpis z cyklu CZAS NA RODO poświęcamy Administratorowi Danych Osobowych (ADO)

 

Niniejszy wpis ma charakter praktycznego poradnika i pozwoli w zależności od etapu – zaplanować, uporządkować lub zweryfikować kompletność wdrożenia RODO w prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, spółce lub innym podmiocie, na którym ciąży obowiązek wdrożenia RODO.

 

 

co to jest rodo

TO DO LIST

RODO daje Administratorom Danych Osobowych wytyczne, dotyczące tego w jaki sposób dostosować procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach działalności prowadzonej przez ADO, celem zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych. RODO kładzie nacisk na zasadę przejrzystości, która na zewnątrz przejawia się w realizowaniu szeregu obowiązków informacyjnych względem klientów jak i kontrahentów, natomiast w ramach danego przedsiębiorstwa lub spółki znajduje zastosowanie do określenia odpowiednich procedur lub zastosowania określonych rozwiązań, a w ich braku do przeprowadzenia stosownych analiz lub opinii, które będą stanowiły podstawię do przyjęcia czy w ramach prowadzonej działalności określone rozwiązanie jest konieczne czy nie.

1. W świetle powyższego, wprowadzając nowe zasady ochrony danych osobowych na pierwszym etapie każdy ADO powinien przeprowadzić wewnętrzny audyt swojego przedsiębiorstwa lub spółki i ocenić czy stosowane dotychczas procedury, posiadane zabezpieczenia techniczne są skuteczne i wystarczające, a co za tym idzie, czy przetwarzanie danych osobowych odpowiada wymogom RODO. Przeprowadzenie audytu otwarcia wdrożenia sprowadzające się do zbadania wymogów formalno-prawnych, treści stosowanych klauzul, zgód, procedur i zabezpieczeń odnoszących się do danych osobowych, powinno w efekcie umożliwić wykonanie analizy ryzyka. Analiza ryzyka powinna odpowiadać ziszczeniu się hipotetycznie najgorszego scenariusza w zakresie zabezpieczenia danych osobowych w ramach prowadzonej działalności i umożliwiać tym samym stworzenie planu postępowania z ryzykiem i ocenę skutków dla ochrony danych osobowych – innymi słowy analiza ryzyka powinna wskazywać na te obszary przetwarzania danych osobowych u określonego przedsiębiorcy, w ramach których istnieje ryzyko naruszenia tych danych, a efektem tej analizy powinien być plan postępowania z ryzykiem, pozwalający w maksymalnym możliwym zakresie ryzyko to zminimalizować.

2. Każdy Administrator Danych Osobowych ma w świetle RODO obowiązek stworzenia wytycznych technicznych dotyczących stosowanych metod zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, w tym wytycznych dotyczących dostosowania systemów informatycznych. Celowa w tym zakresie jest ścisła współpraca z informatykiem, tak aby maksymalnie zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane przez konkretnego ADO w cyberprzestrzeni.

3. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych będzie dla wielu ADO obowiązkowe. Art. 30 us.t 5 RODO przewiduje wyjątek w tym zakresie jedynie dla przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób, pod warunkiem jednak że przetwarzanie, którego dokonują, nie może powodować ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, ma charakter sporadyczny lub nie obejmuje szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10 RODO.

4. Kolejnym krokiem powinno być przeprowadzenie analizy w zakresie konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego wyznaczenie jest obligatoryjne gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
b) główna działalność Administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10 RODO.

5. Każdy ADO powinien stworzyć rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, a także ewidencję żądań dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą. Jednocześnie, powinien opracować wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń, tworzenia kopii zapasowych, usuwania danych i realizacji prawa do bycia zapomnianym, a także realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, w miarę możliwości technicznych danego Administratora.

6. Wskazane w punkcie powyżej procedury i zasady, powinny zostać zebrane w wewnętrznej Polityce Ochrony Danych Osobowych. Rejestry, wzory upoważnień i wytyczne techniczne mogą zostać ujęte jako załączniki do Polityki Ochrony Danych Osobowych, co pozwoli zachować przejrzystość i kompletność dokumentacji wymaganej przepisami RODO.

7. Ostatnim krokiem wieńczącym cały proces wdrożenia RODO powinno być przeprowadzenie szkolenia dla pracowników lub współpracowników ADO, w zakresie wprowadzonych procedur i wytycznych, celem zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych.

 

rodo

 

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

Prawidłowe wdrożenie RODO powinno zagwarantować bezpieczeństwo wszelkich przetwarzanych danych osobowych przez Administratora. Chodzi więc nie tylko o dane osobowe pracowników i współpracowników ADO, lecz również o dane osobowe klientów.
Dostosowanie procedur i odhaczenie każdego punktu z wyżej opisanej listy zadań pozwoli na spełnienie tylko jednej płaszczyzny dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do zgodności z prawem, w tym w szczególności przepisami RODO. Druga płaszczyzna wdrożenia sprowadza się do spełnienia przez ADO szeregu obowiązków informacyjnych wobec aktualnych i potencjalnych pracowników, a także aktualnych i nowych klientów.

Poinformowanie pracowników i współpracowników o zakresie przysługujących im praw, może przybrać formę szkolenia, dopuszczalne jest również odebranie od pracowników stosownych oświadczeń. Ponadto, koniecznym jest upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych, o ile do takiego dochodzi, w ramach wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych.

Jednocześnie, każdy ADO powinien poczynić niezbędne kroki celem poinformowania swoich klientów o przysługujących im uprawnieniach (między innymi poprzez zamieszczenie stosownych klauzul na stronie internetowej, udostępnienie informacji w sekretariacie, opublikowanie polityki prywatności),
a z podmiotami, z którymi współpracuje w ramach świadczonych przez siebie usług powinien podpisać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile w związku ze współpracą z danym podmiotem dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ROZLICZALNOŚĆ

 

RODO jest regulacją nastawioną realizację przez ADO nadrzędnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą. Ponadto, RODO kładzie wyraźny nacisk na zasadę rozliczalności, zgodnie z którą Administrator Danych Osobowych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i zasad wprowadzonych przez RODO oraz musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. Stąd w przypadku podjęcia decyzji o niezastosowaniu określonego rozwiązania proponowanego przez RODO – przykładowo niepowołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ADO powinien dysponować opinią o braku konieczności zastosowania danego rozwiązania, pozostał ślad po przeprowadzonej w tym zakresie analizie i dokonanej ocenie.

CZAS NA RODO. KONTYNUACJA

Niniejszy wpis jest drugim wpisem z cyklu „CZAS NA RODO”, który będzie kontynuowany, celem pełniejszego przybliżenia zagadnień, regulowanych przez Rozporządzenie. Zapraszamy do bieżącego śledzenia cyklu „CZAS NA RODO” na stronie internetowej naszej Kancelarii, dostępnej pod adresem: www.wskp.pl.
Ponadto, jeśli potrzebują Państwo porady prawnej lub pomocy we wdrożeniu RODO zapraszamy również do kontaktu z Kancelarią WSKP pod adresem mailowym [email protected] lub nr telefonu: +48 577 533 499 lub stacjonarnie w Krakowie.

start up w krakowie 32

START-UP w Krakowie - zrób to z głową!

 

start-up kraków 2

Wstęp - otwarcie działalności gospodarczej /start-up/

Polska, a w ostatnich latach Kraków, stały się idealnym środowiskiem do rozpoczęcia nowej, innowacyjnej działalności gospodarczej, w tym m.in. jako start-up. Kraków stał się miastem otwartym dla młodych ambitnych przedsiębiorców. Zarówno usytuowanie na terenie Polski, jak również całej Europy, w tym łatwy dostęp komunikacyjny do lotniska, czy też autostradą na wschód i zachód, sprzyjają rozwojowi start-upów. Stąd coraz popularniejsze stają się przestrzenie i huby cooworkingowe, które pozwalają spróbować sił na własną rękę przy konieczności poniesienia relatywnie niskich kosztów.

Cyklem wpisów na bloga chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze kwestie prawne, którymi głowić może się potencjalny przedsiębiorca zainteresowany rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej (start-up).

W ramach wpisów postaramy się udzielić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości, a związane z procedurami rozpoczęcia działalności, jej prowadzenia, współpracy z innymi podmiotami, zabezpieczeniem naszych praw i obowiązków. A więc zaczynajmy!

W jakiej formie otworzyć działalność gospodarczą /start-up/?

Odpowiedź na to pytanie jest niezmiernie trudna i zależy od wielu czynników. Zarówno działalność gospodarcza wykonywana w formie jednoosobowej, jak również spółki cywilnej, czy też spółek prawa handlowego, wiążą się z szeregiem obowiązków i korzyści płynących z poszczególnych wyborów.

Pierwszym, podstawowym kryterium, jakie warto wziąć pod uwagę jest ocena ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, jak również koszty, które jesteśmy gotowi ponieść w celu zabezpieczenia naszych interesów. Nie zawsze bowiem uzasadnione jest nakładanie na siebie wielu obowiązków, jakie wiąże ze sobą prowadzenie działalności w formie spółki (m.in. start-up).

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu. Jej założenie jest bardzo proste i jeżeli nie planujemy działalności, która wymaga uzyskania szczególnych zezwoleń, pozwoleń itp., w ciągu jednego dnia możemy bez problemu przystąpić do działania. Niestety działalność ta wiąże się z, co do zasady, nieograniczoną odpowiedzialnością. Generuje jednak najniższe koszty jej prowadzenia, jak również w przypadku ewentualnego niepowodzenia – pozwala szybko ją zawiesić lub nawet całkowicie zakończyć, przy konieczności dopełnienia niewielu formalności. W przypadku podjęcia działalności w kooperacji, możliwe jest jej prowadzenie zarówno w formie spółki cywilnej, jak również spółek prawa handlowego (spółki osobowe lub kapitałowe).

Spółka cywilna nie stanowi spółki w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Nie stanowi ona odrębnego podmiotu, a jedynie umowę między wspólnikami określającą wspólny cel. Jest to też najprostsza forma wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej i podobnie, jak w przypadku jednoosobowej działalności, formalności ograniczone zostały do minimum. Minusem jest jednak również w tym przypadku, co do zasady, nieograniczona odpowiedzialność.

Zupełnie odrębną kwestią jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego. Kodeks spółek handlowych rozróżnia spółki osobowe i kapitałowe, w zależności od tego, co stanowi podstawę jej funkcjonowania, tzn. w przypadku spółek osobowych jej funkcjonowanie co do zasady opiera się na działalności wspólników, którzy prowadzą sprawy spółki, ale jednocześnie odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Zasady odpowiedzialności i wyjątki zostaną omówione w dalszych częściach niniejszego cyklu.

Ile czasu potrzeba, aby rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce?

Na szczęście, niezależnie od wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej (np. start up), co do zasady możliwe jest jej podjęcie już w tym samym dniu. W zależności od wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak również od ewentualnej konieczności uzyskania wymaganych prawem dokumentów (np. decyzje/licencje), większość przedsiębiorców mających pomysł na nowy biznes może go rozpocząć w tym samym dniu.

W przypadku spółek kapitałowych, w dniu zawarcia umowy, spółka działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna w organizacji. Podmiot taki, pomimo braku ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców, może zgodnie z prawem, co do zasady, działać, tak jak właściwa spółka.

Kolejnym rozwiązaniem godnym rozważenia, w przypadku chęci szybkiego podjęcia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego (zarówno spółki osobowej, jak również kapitałowej), jest rejestracja spółki przez Internet. System S24 udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pozwala szybko (co do zasady w terminie 7 dni) dokonać rejestracji spółki w KRS. Proces zakładania spółki za pomocą ww. systemu zostanie przybliżony w osobnym wpisie.

START-UP wstęp

Niniejszy wpis stanowi wprowadzenie do cyklu „START-UP – czyli jak to zrobić zgodnie z prawem” i porusza jedynie wstępne zagadnienia. Cykl będzie w najbliższych tygodniach kontynuowany na stronie www.wskp.pl - zapraszamy do bieżącego śledzenia strony.

Biuro Kancelarii mieści się w Krakowie w Krakowskim Parku Technologicznym.

Ponadto, jeśli potrzebują Państwo porady prawnej lub pomocy przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, założeniu spółki, start-up'a
(zarówno tradycyjnie, jak również przez Internet) zapraszamy również do kontaktu z Kancelarią WSKP w Krakowie pod adresem mailowym [email protected] lub nr telefonu: +48 577 533 499.

Możesz dochodzić odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Przeczytaj, jak to zrobić

 

Pomimo faktu, iż co do zasady podróżowanie samolotem stanowi najszybszy, a przede wszystkim najbezpieczniejszy środek transportu, dochodzi do niepożądanych sytuacji, które skutkują możliwością dochodzenia odszkodowań od przewoźników. Na szczęście dla pasażerów linii lotniczych, pokrzywdzonych w sytuacjach opóźnienia lub odwołania lotu ustawodawca europejski przewidział zryczałtowane odszkodowanie, o czym mowa poniżej.

 

odszkodowanie za odwołany lot kraków 6455

 

W jakich sytuacjach przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot?

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady reguluje wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Jako akt bezpośrednio stosowany, polski ustawodawca nie musiał (a wręcz nie powinien) regulować tych kwestii osobną ustawą. Tak więc, w oparciu o ww. przepisy rozporządzenia unijnego, w zależności od miejsca docelowego, jak również odległości łączącej miejsce wylotu z miejscem docelowym, pasażerom przysługuje odszkodowanie odpowiednio w wysokości 250, 400 lub 600 EURO. Istotne jest, że przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu. Odszkodowanie może być należne już nawet w sytuacji opóźnienia co najmniej o 2 godziny, w zależności od odległości lotu do ostatecznego celu.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługiwać będzie w sytuacjach, gdy pasażer posiadł potwierdzoną rezerwację na lot oraz stawił się na odprawę nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu. Jak wyżej zostało to wskazane, wysokość odszkodowania zależna jest od: czasu opóźnienia lotu, przyczyn i długości lotu. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07, w którym Trybunał stwierdził że pasażerowie opóźnionych lotów mogą powoływać się na prawo do odszkodowania przewidzianego w art. 7 Rozporządzenia nr 261/2004, jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

Odszkodowanie w przypadku odwołania lotu

W przypadku odwołania lotu, pasażerowie również uprawnieni są do otrzymania odszkodowania, o którym mowa powyżej. W tym przypadku wskazać jednak należy wyłączenia odpowiedzialności przewoźników, które wskazuje wyżej przywoływane Rozporządzenie. Odszkodowanie nie będzie przysługiwać w sytuacji, gdy pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu lub gdy został poinformowany o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do jego miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do jego miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot

 

Pierwszym krokiem, który należy wykonać celem dochodzenia odszkodowania od przewoźnika jest zwrócenie się z oficjalnym wezwaniem do przewoźnika. Każdy przewoźnik wypracował swoją praktykę rozwiązywania spraw zgłoszeń pasażerów związanych z odwołanym lub opóźnionym lotem i w tym zakresie warto już na etapie postępowania na tak wczesnym etapie skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Praktyka pozwala stwierdzić, że istnieje duże prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania już na tym etapie. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, niezbędne jest skierowanie sprawy do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Skierowanie skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowi inicjację oficjalnego postępowania, które w początkowej fazie ma charakter postępowania administracyjnego. W wyjątkowych sytuacjach, gdy również ta droga nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, celem dochodzenia odszkodowania przed sądem powszechnym.

 

Niezależnie od powyższego, zwrócić chcielibyśmy uwagę, iż praktyka dowodzi, że ze względu na specyfikę spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot, gros spraw udaje zakończyć się już na etapie nieformalnych porozumień z przewoźnikiem. W każdym wypadku pamiętać należy oczywiście o sytuacjach wyjątkowych, które uzasadniają odmowę wypłaty odszkodowania. Niemniej jednak analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości pozwala dojść do wniosku, że prawa pasażerów są rzeczywiście chronione i dochodzenie odszkodowań nie stanowi fikcji.

Dochodzenie odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot przez pełnomocnika

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za odwołany lub opóźniony lot, co do zasady, nie wymagają osobistego stawiennictwa przed organem czy sądem. Zazwyczaj, celem skutecznego dochodzenia roszczeń od przewoźnika, wystarczające jest przekazanie dokumentacji, w tym stosownych oświadczeń, rezerwacji lotniczych itp., a następnie powierzenie sprawy do prowadzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi.

 

Celem uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie.

ochrona danych osobowych kraków

RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (ang. GDPR- General Data Protection Regulation)

– czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych.

RODO zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. i będzie wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

RODO wprowadza nowe standardy i wskazywane jest jako przykład aktu inteligentnego, który został zaprojektowany w taki sposób, aby chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych,
w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Uwzględnia różnorodne regulacje poszczególnych państw członkowskich UE, a także wielowymiarowość płaszczyzn, na których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Ma za zadanie objąć ochroną w szczególności dane osobowe przetwarzane, zarówno w sposób zautomatyzowany (całkowicie lub częściowo) lub w inny sposób niż zautomatyzowany, za pośrednictwem wszelkiego rodzaju systemów i gromadzonych w ramach zbiorów, prowadzonych zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. RODO dotknie więc zarówno serwisy poczty elektronicznej (Gmail, Outlook), portale społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter), jak i przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane swoich klientów i pracowników.

rodo kraków

 

 

CZYJE DANE CHRONI RODO I NA KOGO NAKŁADA OBOWIĄZKI W TYM ZAKRESIE

Jak wynika już z pkt 14 Preambuły do RODO, rozporządzenie ma mieć zastosowanie do osób fizycznych – co ważne niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Zakres ochrony wprowadzonej przez RODO nie obejmuje przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw, będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej. Wyłączone spod ochrony RODO są też dane osobowe osób zmarłych.

RODO wprowadza również pojęcie danych osobowych stanowiąc w art. 4 pkt 1), że danymi osobowymi są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL), ale nie tylko. Do danych osobowych zalicza się również dane o lokalizacji czy „jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”. RODO obejmuje również dane dotyczące stanu zdrowia osoby fizycznej, a także tzw. dane genetyczne czy biometryczne.

Ponadto, RODO określa pojęcia „administratora” (tj. osoby fizycznej lub prawnej, organu publicznego, jednostki lub innego podmiotu, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania) oraz „podmiot przetwarzający” (tj. osoby fizycznej lub prawnej, organu publicznego, jednostki lub innego podmiotu, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora).

Obowiązek stosowania RODO od 25 maja 2018 r. dotyczy przetwarzania danych osobowych,
w związku z działalnością prowadzoną przez:

• jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego, w przypadku, gdy jednostka organizacyjna (przedsiębiorstwo lub inny podmiot) ma siedzibę w Unii Europejskiej lub siedziba jej oddziału znajduje się na terenie UE, niezależnie od miejsca przetwarzania danych;

• jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego, w przypadku, gdy jednostka organizacyjna (przedsiębiorstwo lub inny podmiot) ma siedzibę poza terytorium UE, lecz oferuje wiążące się z przetwarzaniem, towary lub usługi osobom, których dane dotyczą w Unii (odpłatnie bądź nieodpłatnie) lub zajmuje się monitorowaniem zachowania osób fizycznych w Unii;

• jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego, w przypadku, gdy jednostka organizacyjna (przedsiębiorstwo lub inny podmiot) ma siedzibę poza terytorium UE, lecz w miejscu tym na mocy prawa międzynarodowego, ma zastosowanie prawo państwa członkowskiego.

Warto zwrócić uwagę, że RODO przewiduje też pewne wyjątki, wyłączając z zakresu swojego zastosowania przetwarzanie danych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii Europejskiej (tj. przykładowo działalności dotyczącej bezpieczeństwa narodowego), a także w ramach działań wykonywanych przez państwa członkowskie, wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 Traktatu o Unii Europejskiej - czyli wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Rozporządzenie nie będzie miało zastosowania również do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.
Ponadto, wyłączone spod standardów RODO będzie przetwarzanie danych osobowych, w ramach czynności dokonywanych przez osoby fizyczne o charakterze czysto osobistym lub domowym.

Przykład: Osoba fizyczna korzysta z własnej bazy kontaktów, aby mailowo zaprosić przyjaciół na organizowane przez siebie przyjęcie (wyjątek dotyczący działalności domowej).

ochrona danych osobowych kraków

NOWE STANDARDY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poza ujednoliceniem regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych państw członkowskich, RODO wprowadza nowe i rozszerza dotychczas obowiązujące standardy w zakresie ochrony danych osobowych. Na uwagę, w tym zakresie zasługuje kilka najważniejszych standardów, do których odnosimy się poniżej.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

w świetle RODO administrator będzie musiał podjąć szereg środków
i obowiązków, aby w sposób przejrzysty – tj. w zwięzłej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie – poinformować osobę fizyczną, już podczas pozyskiwania jej danych między innymi: o swojej tożsamości adresie lub o tożsamości i danych kontaktowych swojego przedstawiciela, celu przetwarzania danych osobowych, o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane,
o prawie do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania czy o prawie wniesienia sprzeciwu.

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

innymi słowy każda osoba fizyczna, w określonych sytuacjach, będzie miała prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia, dotyczących jej danych osobowych, a administrator będzie w takim wypadku obowiązany do usunięcia takich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Obowiązek administratora dotyczyć będzie również kopii, skanów dokumentacji papierowej czy kopii e-maili, a jeżeli administrator upublicznił dane osobowe (np. trafiły one do Internetu) administrator będzie musiał upewnić się, że zostały one kompleksowo usunięte (włączając w to wszelkie łącza do danych, ich kopie czy replikacje).

PRAWO SPRZECIWU

RODO przyznaje prawo wniesienia sprzeciwu każdej osobie fizycznej,
w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane na jednej z następujących podstaw:

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Ponadto, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie, przysługuje osobie, której dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

ANALIZA RYZYKA ORAZ ZGŁASZANIE I REJESTR NARUSZEŃ

istotny nacisk RODO kładzie na standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, np. poprzez wymóg pseudonomizacji i szyfrowania danych osobowych. Na gruncie nowych przepisów administratorzy danych będą obowiązani do przeprowadzenia konstruktywnej analizy, danego rodzaju przetwarzania i oceny skutków planowanych operacji, które z dużym prawdopodobieństwem, ze względu na swój charakter, zakres i kontekst mogą powodować wysokie prawdopodobieństwo naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Ponadto, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych (np. zgubienia firmowego pendrive’a, zawierającego dane osobowe) administrator obowiązany będzie zgłosić takie zdarzenie, stanowiące naruszenie ochrony danych osobowych, właściwemu organowi nadzorczemu, bez zbędnej zwłoki (tj. nie później niż w ciągu 72 godzin). W przypadku zaś gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadomi osobę, której dane te dotyczą. Dodatkowo, na administratorze spoczywać będzie obowiązek dokumentowania wszelkich naruszeń poprzez prowadzenie rejestru naruszeń.

CZAS NA RODO. ROZWINIĘCIE.

Niniejszy wpis stanowi wprowadzenie do cyklu „CZAS NA RODO” i porusza jedynie wybrane zagadnienia, regulowane przez Rozporządzenie. Cykl będzie w najbliższych tygodniach kontynuowany na stronie www.wskp.pl - zapraszamy do bieżącego śledzenia strony.
Ponadto, jeśli potrzebują Państwo porady prawnej lub pomocy we wdrożeniu RODO zapraszamy również do kontaktu z Kancelarią WSKP z siedzibą w Krakowie pod adresem mailowym [email protected], nr telefonu: +48 577 533 499 lub osobiście w naszym biurze: ul. prof. M.Życzkowskiego 14/53, 31-864 Kraków.

sprawozdanie finansowe

Ustawą o zmianie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

oraz niektórych innych ustaw z 26 stycznia 2018 r. dodano m.in. art. 19 e Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przepis ten wprowadza obowiązek składania dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości (m.in. sprawozdania finansowe), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.

Jakie konsekwencje niesie za sobą powyższa zmiana? Od kiedy zmiany wchodzą w życie i kogo obowiązują?

ZMIANA USTAWY

Do 15 marca 2018 r., pomimo możliwości składania dokumentów szczegółowo wskazanych w art. 69 ustawy o rachunkowości (m.in. sprawozdań finansowych), większość podmiotów do tego zobligowanych nie korzystało z ww. możliwości. Dokumenty składane były w formie tradycyjnej papierowej, pocztą lub na dzienniku podawczym odpowiedniego sądu rejestrowego. Z oczywistych względów prowadzić to musiało do paraliżu sądów w okresie od maja do września, kiedy to większość spółek składała sprawozdania finansowe. Pomysł Ministerstwa ma stanowić odpowiedź na powyższe, przyspieszyć procedowanie sądów i ułatwić przesyłanie dokumentów rejestrowych. Docelowo wszystkie dokumenty rejestrowe spółek składane mają być za pomocą systemu teleinformatycznego.

Stosownie do brzmienia art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Ustawa wymaga zatem złożenia ww. dokumentów najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Stosownie zaś do brzmienia art. 53 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe
(z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie) podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. co do zasady do 30 czerwca.

Stosownie zatem do powyższego, spółki zobowiązane do złożenia sprawozdań finansowych, mają aktualnie obowiązek złożenia dokumentów przez zgłoszenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY ZA POMOCĄ SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Zgodnie z brzmieniem dodanego art. 19 e Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Wyżej przytoczone przepisy wprowadzają znaczne utrudnienia w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Po pierwsze zwrócić należy uwagę na fakt, iż podmiot dokonujący zgłoszenia musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Oczywisty problem, jaki pojawia się w przypadku powyższych wymogów, to sytuacja, w której przedstawiciele Spółki nie posiadają numeru PESEL. Jedynym rozwiązaniem, które do czasu wykształcenia praktyki w tym zakresie, wydaje się słuszne, jest złożenie wniosku przez członka zarządu o nadanie mu numeru PESEL (wniosek taki składa się w Urzędzie Gminy) lub (co oczywiście ze swojego założenia może okazać się rozwiązaniem niemożliwym) zmiana członków zarządu, w ten sposób, że w skład zarządu wchodzić będą osoby posiadające możliwość złożenia podpisu kwalifikowanego lub podpisu profilem zaufanym ePUAP.

PEŁNOMOCNIK PRZY SKŁADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brzmienie ww. przepisu art. 19 e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przesądza o kolejnej daleko idącej zmianie. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jedna z osób wskazanych w Ustawie, tj. członek organu uprawnionego do reprezentacji (co do zasady członek zarządu), wspólnik uprawniony do reprezentacji Spółki, syndyk albo likwidator. Ustawa nie przewiduje możliwości złożenia dokumentów przez pełnomocnika, w tym przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego.

Co skłoniło twórców zmian do powyższego? W uzasadnieniu ustawodawca wskazuje, że złożenie dokumentów sprawozdań finansowych do akt rejestrowych nie stanowi czynności procesowej, lecz czynność techniczną – dokonanie zgłoszenia ewidencyjnego dokumentów finansowych i wpis automatycznej zmianki do Krajowego Rejestru Sądowego. Niezależnie od oceny prawidłowości stanowiska ustawodawcy, rozwiązanie to niekoniecznie przynieść może oczekiwane efekty.

Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania systemu teleinformatycznego prowadzą do wniosku, iż nie jest on przejrzysty dla przeciętnego użytkownika. Stąd wyłączenie możliwości składania dokumentów przez pełnomocnika przyczynić się może do powstanie wielu wątpliwości i niejako spowolnienia procedury składania dokumentów, która obarczona może być wieloma brakami i błędami, głównie natury formalnej.

ZŁOŻENIE KOPII DOKUMENTÓW DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.

Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzające obowiązek składania dokumentów za pomocą systemu teleinformatycznego weszły w życie 15 marca 2018 r. Ustawodawca przewidział jednak „furtkę” w tym zakresie. Stosownie do brzmienia art. 38 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 10, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Powyższe oznacza, że do 30 września 2018 r. spółki mają możliwość złożenia do KRS skanów dokumentów opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisanych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podsumowując, zmiany wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw prowadzić mają do przyspieszenia funkcjonowania sądów rejestrowych. Od 15 marca 2018 r., z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, składanie dokumentów sprawozdań finansowych dopuszczalne jest jedynie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Niezbędne jest w tym przypadku założenie konta w platformie udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz opatrzenie składanych dokumentów podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

weksel in blanco

Weksel in blanco - dopuszczalność, cechy, znaczenie w obrocie

 

Jedną z najważniejszych zasad w prawie wekslowym jest zasada rygoryzmu formalnego. Oznacza ona, że o powstaniu zobowiązania wekslowego rozstrzyga przede wszystkim treść weksla. Ustawa Prawo Wekslowe wymienia konkretne elementy, jakie musi zawierać weksel (odpowiednio własny lub trasowany). Są to między innymi: polecenie lub przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty określonej sumy wekslowej; nazwisko osoby, na której rzecz lub zlecenie zapłata ma być dokonana, czyli dla kogo lub komu ma być zapłacona suma wekslowa, czy też podpis wystawcy weksla. Dokument, który nie spełnia tych cech nie będzie uważany za weksel, co oznacza, że będzie nieważny,
a zobowiązanie nigdy nie powstanie (sankcja nieważności), nie dotyczy to jednak sytuacji wyjątkowych, szczegółowo opisanych we wspomnianej wyżej ustawie.
Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie te cechy weksla muszą zostać spełnione w chwili wystawienia weksla, czyli w momencie jego stworzenia (napisania) i wręczenia innej osobie? Czy istnieje możliwość wystawienia weksla bez wskazanych cech i uzupełnienia ich później?

DOPUSZCZALNOŚĆ WEKSLA IN BLANCO

Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Właściciel sklepu rybnego chce zakupić od rybaka prowadzącego własną działalność gospodarczą 100 tys. kg ryb. Rybak zdając sobie sprawę z ciężkich warunków panujących w tym sezonie zastrzega, że może mu się nie udać złowić aż tylu ryb. Chcąc mieć jednak pewną formę zabezpieczenia prosi właściciela o wystawienie weksla. Strony nie znają jednak sumy wekslowej, czyli kwoty na jaką będzie wystawiony weksel.

 

Nie mogą wpisać w wekslu, że kwota ta będzie od czegoś zależna- w tym przypadku od ilości złowionych ryb, ponieważ ustawa stanowi, że przyrzeczenie musi być bezwarunkowe. Warunek w prawie cywilnym rozumiany jest jako zdarzenie przyszłe i niepewne, czyli jak w tym przypadku kwota uzależniona od jakiejś okoliczności niezależnej od woli stron. A więc przyrzeczenie w wekslu o treści „Zapłacę pewną kwotę w zależności od ilości ryb” jest niedopuszczalne.
Czy więc możliwe jest pominięcie takiego zastrzeżenia w momencie tworzenia weksla i dopisanie go później, tak aby nie naruszać zasady rygoryzmu formalnego oraz bezwarunkowości przyrzeczenia wekslowego?
Taką możliwość przewiduje art. 10 Prawa Wekslowego. Stanowi on o wekslu niezupełnym, powszechnie nazywanym wekslem in blanco. Jego istota opiera się na złożeniu oświadczenia woli, dotyczącego chęci zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na dokumencie, który nie ma wszystkich cech – elementów weksla, z zamiarem późniejszego uzupełnienia.

Weksle in blanco cieszą się niezwykłą popularnością ze względu na możliwość zabezpieczenia roszczenia, które jeszcze nie powstało lub które jeszcze nie jest sprecyzowane, a więc właśnie ze względu na możliwość późniejszego uzupełnienia takiego weksla. W praktyce stanowią one ok. 90 % wszystkich weksli w Polsce. Wekslami in blanco są głównie weksle własne, czyli takie w których wystawca będący dłużnikiem zobowiązuje się zapłacić remitentowi, czyli odbiorcy, który jest wierzycielem, pewną sumę określoną w wekslu. W związku z tym wszystkie przypadki omawiane
w tym artykule będą bazować właśnie na wekslu własnym.
Elementem obowiązkowym weksla in blanco jest podpis osoby zaciągającej zobowiązanie, który potwierdza jej wolę. Najczęściej jest to podpis wystawcy weksla, czyli dłużnika.

Za weksel niezupełny w rozumieniu art. 10 Prawa wekslowego uważa się zarówno weksel, który nie zawiera obligatoryjnych cech, ale strony zamierzają mu je nadać, jaki również dokument, który posiada wszystkie obowiązkowe elementy, jednak strony w przyszłości zamierzają go uzupełnić o cechy fakultatywne.

POROZUMIENIE WEKSLOWE

Przy wydaniu dokumentu, między osobą podpisaną na wekslu, a odbiorcą weksla powstaje stosunek umowny. Jest on nazywany „porozumieniem wekslowym”. Jego treść opiera się na tym, że osoba podpisana na wekslu zobowiązuje się do zapłaty odpowiednio uzupełnionego weksla, a osoba, która weksel otrzymuje zobowiązuje się do jego uzupełnienia zgodnie z umową.

Kolejnym elementem takiego porozumienia jest sposób jego uzupełnienia, czyli upoważnienie do konkretnego uzupełnienia. Taki element porozumienia może być już obarczony warunkiem. Porozumienie musi określać przynajmniej najważniejsze cechy tego zobowiązania.

Tak więc w przypadku rybaka i właściciela sklepu, rybak po otrzymaniu od właściciela sklepu weksla niezupełnego, w którym nie będzie podana suma wekslowa, będzie zobowiązany do jego odpowiedniego uzupełnienia. Kwota, którą wpisze będzie już skonkretyzowana, chociaż
w rzeczywistości będzie od czegoś zależna. Przykładowo strony umówiły się na kwotę 20 tys. zł za 100 tys. kg ryb, a rybakowi udało się złowić tylko połowę. W takim przypadku, jeżeli porozumienie między stronami stanowiło, że kwota jest uzależniona od ilości ryb, rybak jest zobowiązany do uzupełnia przyrzeczenia właściciela sklepu o kwotę 10 tys. zł.

Jeżeli upoważnienie do uzupełnienia weksla zostanie spisane na piśmie, nazywane będzie deklaracją wekslową. Forma pisemna przy upoważnieniu nie jest jednak konieczna. Upoważnienie może być udzielone ustnie, a w razie wątpliwości stosuje się ogólne reguły z art. 65 KC. dotyczące wykładni oświadczeń woli.

WEKSEL IN BLANCO A WEKSEL NIEWAŻNY

Tak, jak wcześniej wspomniano, o wekslu in blanco możemy mówić wtedy, gdy niekompletność treści dokumentu jest zamierzona. Wiąże się to z umownym charakterem zobowiązania wekslowego, czyli traktowaniem umowy między stronami, jako źródła zobowiązania. Weksel taki świadomie nie został całkowicie uzupełniony oraz wydano go w celu późniejszego uzupełnienia.Tak więc od weksla in blanco należy odróżnić weksel, który został wręczony drugiej stronie w stanie niezupełnym, jednak jego niezupełność nie była intencją stron. Taki weksel nie jest oparty już na umownym porozumieniu wekslowym. Dokument, któremu brakuje określonych przez ustawę cech i nie był to celowy zabieg stron jest wekslem nieważnym i nie wywołuje skutków w obrębie prawa wekslowego.
W celu rozstrzygnięcia czy niekompletność weksla była zamierzona czy też nie, również stosujemy ogólne zasady z art.65 KC. Zatem podstawowe znaczenie będzie miał cel umowy i zamiar stron,
a następnie okoliczności, w jakich zostało złożone oświadczenie oraz zasady współżycia społecznego.

UZUPEŁNIENIE NIEZGODNE Z POROZUMIENIEM WEKSLOWYM

Weksel in blanco pomimo swojej atrakcyjności jako środek zabezpieczenia roszczeń wiąże się również z dużym niebezpieczeństwem, ze względu na ryzyko wypełnienia go niezgodnie z porozumieniem wekslowym.

Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie niezgodnego z porozumieniem wypełnienia weksla in blanco na niekorzyść dłużnika wekslowego (osoby, która wręczyła weksel in blanco) nie powstaje zobowiązanie wekslowe o treści wyrażonej w wekslu.

W tym samym orzeczeniu SN wyraził stanowisko, że w wyniku wypełnienia weksla in blanco częściowo niezgodnie z porozumieniem na niekorzyść osoby na nim podpisanej, osoba ta może stać się zobowiązana wekslowo w granicach, w których tekst weksla odpowiada porozumieniu (deklaracji wekslowej).
Oznacza to, że jeżeli strony umówiłyby się na uzupełnienie weksla poprzez wpisanie kwoty np. 100 tys., a osoba, która weksel otrzymała wpisałaby kwotę 200 tys. to osoba, która podpisała się na wekslu i weksel wydała odpowiadałaby jedynie do kwoty 100 tys.

 

Podsumowując, weksle in blanco stanowią atrakcyjną formę zabezpieczenia roszczeń. Prawidłowo przygotowane dokumenty umowy wekslowej pozwalają w sposób optymalny zabezpieczyć interesy Klientów. Prawnicy kancelarii przygotowują na rzecz Klientów dokumenty, analizują weksle i umowy podpisane przez Klientów, jak również reprezentują Ich w razie powstania ewentualnych sporów na tle wykładni oświadczeń przez Nich złożonych.

1 6 7 8